Aktualności
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej rozpoczyna rekrutację na dwusemestralne Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – XXIII edycja.
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej rozpoczyna rekrutację na dwusemestralne Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – XX edycja.
Subskrypcja

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

rozpoczyna rekrutację na dwusemestralne

Studia podyplomowe
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – XXIII edycja


Informacje ogólne:

Celem studiów jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowany problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studia przeznaczone są dla:

·         inspektorów i starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

·         specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

·         pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp,

·         właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych wdrażaniem systemu zarządzania bhp według PN-N 18001: 2004.

Program nauczania studiów dostosowany jest do wymagań współczesności oraz kształtujących ją trendów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, takich jak: wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracowników, konsumentów i producentów, zaostrzanie i rozszerzanie zakresu prawa bhp. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje pozwalające zajmować dotychczasowe stanowiska pracy jako pracownicy służb bhp oraz pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania bhp.

Uzyskane kwalifikacje pozwolą na spełnienie wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468) wprowadzającego obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służb bhp.

 

Ramowy program studiów podyplomowych

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

obejmuje następujące przedmioty

 

Nazwa przedmiotu

Podstawy organizacji i zarządzania. Zarządzanie kadrami w obszarze bhp

Prawo pracy

Psychologiczne aspekty zachowań człowieka w środowisku pracy (czynniki psychofizyczne)

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001

Ergonomia pracy przy komputerze

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Bezpieczeństwo chemiczne

Wymogi bhp dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych (podstawy dydaktyki pedagogiki)

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków

Choroby zawodowe

Ochrona przeciwpożarowa

Warunki przyjęcia:

·         ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat),

·         uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł.

Wymagane dokumenty:

·         podanie o przyjęcie wraz z ankietą osobową

·         kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza 

·         kserokopia dowodu osobistego

·         dowód wniesienia opłaty wpisowej

Koszty:

·         opłata za studia wynosi  3 000 zł.

Informacje dodatkowe:

·         studia obejmują około 160 godzin dydaktycznych;

·         zajęcia realizowane są systemem zaocznym (10-11 zjazdów sobota-niedziela średnio po 16 godzin na zjeździe),

·         słuchacze otrzymują (w ramach opłaty za studia)  materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców dostępne on-line;

·         liczba miejsc ograniczona.

Informacje i zapisy

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
ul. Ojca St. Tarasiuka 2, 16-001 KLEOSIN

Kierownik Studiów Podyplomowych dr Agata Lulewicz-Sas, tel. 605 560 737; e-mail: a.lulewicz@pb.edu.pl

http://spbhp.pb.edu.pl/


Zapisy przyjmują:

 mgr Katarzyna Szwedko (tel. 85 746 98 40,  pok. 39KS),

 mgr Urszula Wieliczko (tel. 85 746 98 02, pok. 100 Budynek Dziekanatu)